HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

2007 BMW 335IA Cabrio

title
3.0,twin turbo,1手,202000km,電動開蓬,硬頂,1年牌費,已做服務,旺角或尖沙咀睇車
$ 108,000
廣告編號
23244
刊登日期
08/01/2019
更新日期
08/01/2019
236
51140022
chan
98058888
98058888