HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

車位租售 - 將軍澳寶盈花園 Bauhinia garden

590 更新日期 18/12/2018 
售價
$0
租金
$3,600
近電梯, 底層, 平地, 大小車方便易泊
Kwong
98601193
98601193